OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1P/00057416/0

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1P/00057416/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sylwia Lewińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-11-2023r. o godz.08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr XII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości
należącej do dłużników: Doroty Szcześniak oraz Marka Szcześniak położonej: 05-090 Falenty Nowe, Rozbrat 2a, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00057416/0.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną nr 99/15 obręb Falenty Nowe, położona przy ul. Rozbrat 2a. Działka posiada 505 m2. Nieruchomość zabudowana murowanym budnkiem mieszkalnym jednorodzinnym, podpiwniczonym, z poddaszem użytkowym w zabudowie szeregowej o powierzchni całkowitej 212,50m2. Program użytkowy budynku: piwnica: garaż, kotłownia ze składem opału, pomieszczenie wielofunkcyjne, dwa pomieszczenia gospodarcze, do wykorzystania jest również pomieszczenie pod schodami. Na parterze znajduje się pokój dzienny, kuchnia, garderoba, wc, sień, hall. Na poddaszu znajdują się cztery pokoje oraz łazienka. Strych stanowi pomieszczenie jednoprzestrzenne, dostępne z klatki schodowej, przeznaczone do indywidualnej aranżacji.

Suma oszacowania wynosi 819 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 546 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 81 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. O. w Piasecznie 49 1240 6351 1111 0010 8756 8304 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.17:00 oraz przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22 (sygnatura akt I Co 109/23) akta postępowania egzekucyjnego, w tym odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.