Licytacja nieruchomości zabudowanej 10-10-2023r.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1P/00037362/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sylwia Lewińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-10-2023r. o godz. 08:40 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr XII odbędzie się druga licytacja 1/4 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Tomasz Eggert położonej: 05-816 Michałowice, ul. 11 Listopada 4a, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00037362/0.
Przedmiotem licytacji jest udział 1/4 w nieruchomości gruntowej zabudowanej obejmującej dz.ew. 94/2 położonej w miejscowości Michałowice, gmina Michałowice, powiat pruszkowski. Grunt wchodzący w skład przedmiotu licytacji oznaczony jest w ewidencji gruntów jako dz. ew. 94/2 o powierzchni 851m2 w obrębie Michałowice. Na gruncie usytuowany jest budynek niemieszkalny dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 296m2 oraz blaszany garaż, który nie jest trwale związany z gruntem
Suma oszacowania wynosi 225 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 150 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. O. w Piasecznie 49 1240 6351 1111 0010 8756 8304 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z art. 976 § 1 kpc W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.17:00 oraz przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22 (sygnatura akt I Co 1054/20) akta postępowania egzekucyjnego, w tym odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.