NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1P/00107440/3

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1P/00107440/3


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sylwia Lewińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-07-2024r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr XI, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 05-090 Raszyn, ul. Starzyńskiego 46/4, Dawidy Bankowe, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00107440/3
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny powierzchni użytkowej 163,55 m2, usytuowany jest na 1 i 2 kondygnacji nadziemnej budynku. Nieruchomość składa się z salonu, kuchni, dwóch korytarzy, czterech pokoi, garderoby, dwóch łazienek, wc. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze oraz garaż. Budynek usytuowany jest na gruncie stanowiącym dz. ew. nr 84/5 oraz 84/8 w obrębie 0002 Dawidy Bankowe, gminy Raszyn. Z własnością lokalu związany jest udział 21200/802768 w prawach do nieruchomości wspólnej.
Nieruchomość jest obciążona prawem odpłatnej służebności osobistej mieszkania, polagającej na prawie dożywotniego zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym będącym przedmiotem licytacji. Nieruchomość stanowi także właśność innej spółki w części 2/100. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności w/w prawa wygasną.
Suma oszacowania wynosi 1 179 570,00zł brutto (959 000,00zł netto + VAT 220 570,00zł), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 786 380,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 117 957,00zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O. w Piasecznie 49 1240 6351 1111 0010 8756 8304 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z art. 976 § 1 kpc W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.17:00 oraz przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22 (sygnatura akt I Co 1461/18) akta postępowania egzekucyjnego, w tym odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów