Licytacja nieruchomości niezabudowanej 12-10-2023r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sylwia Lewińska na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-10-2023r. o godz. 12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sylwii Lewińskiej, Kancelaria Komornicza nr VII w Pruszkowie 05-800 Pruszków Sprawiedliwości 6 odbędzie się pierwsza licytacja należącej do dłużnika: Daniel Stychlerz niezabudowanej nieruchomości obejmującej dz. ew. 74/7 położonej w miejscowości Koczargi Stare, gmina Stare Babice, powiat warszawski zachodni, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00079705/3.
Grunt oznaczony jest w ewidencji gruntów jako dz. ew. 74/7 o powierzchni 30.657m2 w obrębie 0013 Koczargi Stare, miejscowość Koczargi Stare, gmina Stare Babice. Przedmiot licytacji posiada wady wykraczające poza cechy rynkowe. Budynki położone na sąsiedniej nieruchomości przy ul. Klonowej 42 wykracza poza granice dz. ew. 74/11 i są częściowo posadowione na dz. ew. 74/7 stanowiącej przedmiot opisu i oszacowania. Powyższa sytuacja wymaga uregulowania, ponieważ uniemożliwia zagospodarowanie i korzystanie z części dz.ew. 74/7 oraz uniemożliwia zabezpieczenie na nieruchomości. Nieruchomość w przeważającej części jest położona na obszarze oznaczonym symbolem R (ok. 30.065m2), przeznaczenie terenu – tereny rolnicze w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oraz częściowo na obszarze oznaczonym symbolem MN2 (ok. 592 m2) – przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 415.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 311.250,00zł.
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 9:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 05-800 Pruszków ul. Sprawiedliwości 6 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 41.500,00zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).